granatowa.czerń, strona 2

197 tekstów – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Luźnych zna­jomości nie ut­rzy­masz w ręku, one prze­ciekają przez palce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 sierpnia 2017, 21:27

W miłości nig­dy nie jest za wcześnie, może być co naj­wyżej za późno. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 18:21

Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego z kiep­skich ma­teriałów. Tak sa­mo jest z mężczyznami.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2017, 21:06

Kto z Tobą wyt­rzy­ma.. oprócz mnie ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 23:05

I zno­wu nie mam nic.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lipca 2017, 22:00

Ob­darzam uczu­ciem tyl­ko ludzi wyjątkowych.
Wyjątko­wo po­tem przez nich cier­pię.
Bez wyjątku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lipca 2017, 22:54

Po wielu ura­zach, uderze­niach, człowiek od­su­wa się i sta­je się po pros­tu zgorzkniały i cyniczny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lipca 2017, 22:32

Py­tanie "Tęskniłeś/tęskniłaś za mną ?" jest jak py­tanie w skle­pie "Czy ta wędli­na jest świeża ?" 

myśl • 10 lipca 2017, 19:03

Nie mogę za­pom­nieć, bo chcę pa­miętać ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2017, 18:09

Ko­bieta jest jak to­war w skle­pie. Możesz go nie sprze­dać pier­wsze­mu, dru­giemu klien­to­wi, ale w końcu będziesz mu­siał go sprze­dać, bo ci się zep­su­je. I nig­dy nie wiesz, kto aku­rat wej­dzie do sklepu. 

myśl • 5 lipca 2017, 23:08
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]