granatowa.czerń, teksty z października 2012 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Cza­sami to nie me­toda jest zła, tyl­ko ilość prób niewystarczająca. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 października 2012, 15:39

Co z te­go, że się zmieniłaś?
Byłych fa­cetów nie ob­chodzi to, ja­ka jes­teś, tyl­ko ja­ka byłaś.
Przyszłych fa­cetów nie ob­chodzi to, ja­ka byłaś, tyl­ko ja­ka jesteś. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 października 2012, 11:55

Żyje­my so­bie zwyczaj­nie i na­wet nie ma­my pojęcia, ile osób nam te­go zwyczaj­ne­go życia zazdrości.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 października 2012, 20:40

Oso­by sa­mot­ne są tak bar­dzo nie­szczęśli­we między in­ny­mi dla­tego, że cały czas myślą o tym, że są samotne. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 października 2012, 20:27
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]