granatowa.czerń, teksty z grudnia 2012 roku

7 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Naj­pierw spadłam na dno.
A po­tem nau­czyłam się po tym dnie chodzić. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 grudnia 2012, 12:52

Słowa wy­powie­dziane bez wyczu­cia - ra­nią, ale są wybaczalne.
Na­tomiast złośli­wość jest zaw­sze celowa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 grudnia 2012, 17:03

Twój po­ziom szczęścia za­leży wprost pro­por­cjo­nal­nie od Two­jego po­ziomu obojętności na świat. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 grudnia 2012, 12:55

Doj­rzałość: kiedy zacho­wania ludzkie cię już nie przygnębiają, tyl­ko po pros­tu irytują. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 grudnia 2012, 11:33

Życie, które pro­wadzę, to już na­wet nie sa­mot­ność. To po pros­tu życie pustelnicze. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 grudnia 2012, 19:17

Im częściej możesz przy kimś swo­bod­nie mil­czeć - tym lep­sze to oz­nacza wasze porozumienie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 grudnia 2012, 23:03

Po ślu­bie ko­bieta liczy, że jej mężczyz­na się zmieni,
a on się nie zmienia.
mężczyźna na­tomiast liczy, że je­go ko­bieta się już nie zmieni - 
a ona się zmienia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 grudnia 2012, 20:29
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]